WHIG nieuwsbrief 2016-04

WHIG Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg

Nieuws uit de WHIG..

De WHIG op de Tropen Carrière Dag

Op 19 november vond in Leiden weer de carrièredag voor tropenartsen in opleiding en geïnteresseerden plaats. Deze keer was het onderwerp “Op de vlucht…”. Het thema “vluchten” werd door verscheidene sprekers in een breed perspectief belicht. Van de grote stromen oorlogsvluchtelingen tot de evacuatie van hulpverleners, van Nederland, tot Lesbos tot de Congo maar ook over de vlucht uit het Nederlandse gezondheidssysteem.(TROIE) Tijdens de lunch was daar weer de banenmarkt met als vanouds organisaties met mogelijkheden om in het buitenland te werken. De WHIG staat altijd op deze markt en ook dit jaar kregen oud-gedienden Rob Sijbers en Sylvia Mennink weer veel vragen over de mogelijkheden van tropenartsen om na een carriere in de tropen huisarts te worden en ook of je als huisarts nog steeds naar het buitenland kunt. Andere organisaties op de markt waren oa. Dokter in Suriname, stichting Medic, T-week en stichting Masanga.

Werken in het buitenland en uw herregistratie als huisarts

Ook voor u nog een keer de mogelijkheden op een rijtje:

– Herregistratie gaat in vanaf het moment dat u het laatst in Nederland hebt gewerkt. Hierdoor is het handiger eerst naar het buitenland te gaan en in ieder geval de laatste maanden voor de herregistratie in Nederland werken.

– Nascholing kan online via PIN/andere aanbieders, evt. Intervisie mag ook via skype (mits EKC en goedkeuring verslagen via PAM).

– Organisaties voor huisartsen oa: African Health Placements, Artsen zonder grenzen, VSO.

– Mocht niet alles op orde zijn voor 5 jaar herregistratie is er ook een mogelijkheid om een beperkte herregistratie te krijgen en dan in die beperkte tijd weer aan de volledige eisen voor 5 jaar te voldoen.

– Voor verdere informatie: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/cgs/regelgeving/huidige-regelgeving-per-specialismeprofiel/huisartsgeneeskunde-1.htm

RATO

Op dit moment is er in meerdere RATO groepen ruimte voor nieuwe leden. De RATO is een werkvorm van intercollegaiale toetsing bedoeld als nascholing met accent op het gebied van reizigerszorg. In kleine groepen met een vaste samenstelling, wordt onder leiding van een (huis)arts-moderator casuïstiek besproken. Het is de bedoeling dat de casuïstiek uit de praktijk door de deelnemers zelf ingebracht. De verslagen van de bijeenkomsten worden door Health Education van feedback voorzien. Heeft u interesse om aan te sluiten bij een RATO? Kijk op de site van Health Education voor het inschrijfformulier of neem contact op via info@healtheducation.nl

Verslag Support Groep WHIG

Op 27 oktober 2016 was weer de jaarlijkse bijeenkomst van de Support Groep. Dit is een onderdeel van de WHIG dat nauw gerelateerd is aan het Peter Manschot Fonds (PMF) welke als doelstelling heeft om huisartsgeneeskunde in lage inkomenslanden te ondersteunen. De Support Group is het platform om potentiele initiatieven te bespreken, waarna het PMF op zoek gaat naar de middelen om deze initiatieven zo nodig te ondersteunen. Vijftien van de twintig leden zijn bij de bijeenkomst in Utrecht aanwezig. Dit is een groep van huisartsen die oorspronkelijk georganiseerd was rond de ondersteuning van de huisartsopleiding in Moi University in Kenia, maar inmiddels ook betrokken zijn bij projecten op andere plekken van het Afrikaanse continent zoals Rwanda, Malawi, Oeganda en Tanzania. Daarnaast zijn er zelfs recent activiteiten gericht op Indonesie en Palestina. Daarnaast zijn er nieuwe initiatieven zoals het train-the-trainers programma dat in samenwerking met Primafamed is opgezet om ervaren huisartsopleiders te koppelen aan opleidingen in Afrika, waarbij momenteel de eerste pilots worden uitgewerkt in Malawi, Ghana en Rwanda. Bij het sluiten van de vergadering wordt de voorzittersrol van de Support Groep overgedragen van Merijn Godefrooij naar Steven van de Vijver met de toegezegde steun van Pieter als drijvende kracht in zijn rol van vicevoorzitter. Volgende bijeenkomst Support Group 5 oktober 2017.

Leuk om te lezen? Tropenverhalen..

Een reisje terug in de tijd…De diabetes mellitus tsunami op Curaçao, een werkbezoek

Joop Raams, huisarts Amersfoort, bestuurslid NVTG

Curaçao, een autonoom land(je) in het Koninkrijk, kampt met een enorme epidemie van Diabetes Mellitus met incidenties van 3-4 X die in Nederland , waarvan een groot deel niet herkend of onder controle. Oorzaken zijn erfelijkheid, armoede, lifestyle factoren, gebrekkige opsporing, capaciteitsproblemen bij de huisartsen en gebrekkige samenwerking met de tweede lijn. Het gevolg is verstopping van de capaciteit van het ziekenhuis door acute complicaties zoals keto acidotisch coma, voetulcera en chronische complicaties als nierdialyses en amputaties. De zorgkosten lopen als gevolg van deze epidemie exponentiëel op. Het ministerie van GMN (Gezondheid, Milieu en Natuur) onderkent dit probleem en wil het aanpakken met implementatie van de ( naar Curaçao vertaalde) zorgstandaard diabetes mellitus middels ketenzorg naar Nederlands model. Om hierbij te adviseren en de partijen te helpen op één lijn te komen, bracht ondergetekende samen met een vertegenwoordiger van INEEN en de NDF op uitnodiging van het ministerie een werkbezoek aan Curaçao en participeerden wij in een werkconferentie voor alle betrokken partijen; overheid, verzekeraar ( SVB) en alle zorgverleners in eerste en tweede lijn. De conclusie van de werkconferentie was dat het probleem beheersbaar wordt als alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen en met z’n allen in samenwerking de schouders eronder zetten. Daarvoor is nodig versterking en organisatie van de eerste lijn met de huisarts als spil, goede werkafspraken met het ziekenhuis, substitutie naar de eerste lijn, goede ICT ondersteuning , scholing en nascholing , opleiding van POH’s, kwaliteitsbewaking en landelijke coördinatie alsmede voldoende financiering. Er wordt een ambitieus projectplan opgezet om dit alles te realiseren waarbij de kost voor de baat uit gaat, maar als het lukt, wordt Curaçao een nog gezonder en vitaler stukje koninkrijk onder de zon.

Andere gremia

Verjaardagskado voor het NVTG

De Tweede Kamer heeft 8 december 2016 met ruime meerderheid vóór het amendement van SP-kamerleden Henk van Gerven en Renske Leijten gestemd! Er is geld vrijgemaakt vanuit de begroting van het Ministerie van VWS voor het Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg Tropengeneeskunde! Het is een structurele financiering en wij gaan er dan ook vanuit dat deze steun een aantal jaren zal betreffen; het geldt in ieder geval voor 2017. De toekenning is het resultaat van de inspanningen die in oktober vanuit het NVTG-bestuur, de Stichting OIGT en de SANO in gang zijn gezet. Het is een uniek besluit, want voor het eerst in de geschiedenis komt er publieke financiering vanuit het Ministerie van VWS voor de AIGT. We zien dit dan ook als een belangrijke stap voorwaarts om de opleiding Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde in Nederland te bestendigen. Dankzij dit besluit, en de ontvangen steun van onder anderen Artsen zonder Grenzen en de SANO is continuering van het opleidingsinstituut IGT gewaarborgd. De komende tijd zullen we op zoek gaan naar manieren om de gehele opleiding tot AIGT duurzaam gefinancierd te krijgen, waarbij gekeken zal worden naar publieke en private middelen. Het bestuur is verheugd met de steun vanuit de Tweede Kamer en ziet het verankeren van de opleiding als een nieuwe, en belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de NVTG. Op 8 december 1907 werden de grondvesten gelegd voor de NVTG. Op haar verjaardag, 109 jaar later, is met dit amendement waardering voor de NVTG, waar zij voor staat en wat zij uitdraagt, uitgesproken. Voor de stemmingsuitslag en een link naar het amendement, zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2016P19020

De nieuwe opleiding tot AIGT is de oude tropenopleiding niet

De aios/arts-IGT is hot topic bleek. De zaal van 50 man was amper groot genoeg voor alle geïnteresseerden en de discussie was sprankelend – to say the least. 28 november hield WHIG samen met TROIE een sessie op het jaarlijks NVTG congres met als titel: “People are on the move! Could the AIGT be of any help?”. Onder leiding van sessievoorzitter Pieter van den Hombergh (huisarts, WHIG) en met ondersteuning van Jamilah Sherally (aios-IGT, TROIE) passeerden verscheidene actuele onderwerpen de revue: welke rol is er weggelegd voor de AIGT in de vluchtelingenzorg in het buitenland en in Nederland? Moet de aios zich überhaupt mengen in de discussie of zich gewoon concentreren op de opleiding? Moeten we, gezien de huidige ontwikkelingen, naar een profielarts ‘migranten’ en in hoeverre is deze rol weggelegd voor de AIGT? De panel bestond uit Koos van der Velden (hoogleraar public health aan de Radboud Universiteit Nijmegen), Barend Gerretsen (hoofd opleidingsinstituut IGT), Eveline Hund (beleidsadviseur MCA, Menzis COA Administratie), Arno Maas (aios-IGT) en Simone Goossen (beleidsadviseur GGD-GHOR Nederland). Ieder kreeg 2 minuten om een elevator pitch te houden waarna de discussie zich met behulp van stellingen naar de zaal verplaatste. Men was het over veel onderwerpen eens: door de aard van de opleiding en vooral ook door de ervaring in het buitenland ontwikkelt de AIGT een zeer brede en maatschappelijk bewuste blik die verder rijkt dan louter de kliniek. Hier heeft ook het Nederlandse zorgstelsel baat bij. In low resource settings is de AIGT in feite een soort ‘huisarts-plus’. En bij terugkomst zijn het vaak AIGT’ers die affiniteit hebben met de vluchtelingenproblematiek en zorg aan asielzoekers en migranten leveren. Kennis van eerstelijnsgeneeskunde en ervaring met primary health care (in tegenstelling tot de huisartsengeneeskunde) werd – vooral door de AIGT’ers met ervaring in deze werkomstandigheden, maar in mindere mate door de aios – als een belangrijk onderdeel van de opleiding beschouwd. Hier liggen nog mogelijkheden voor het Opleidingsintituut. En wat is de niche van de AIGT bij terugkomst in Nederland? De toekomstige arbeidsmarkt moet zich nog bewijzen. De discussie leek in ieder geval het begin van een nieuwe oriëntatie op een spannende vernieuwde opleiding tot Global Health arts. Lees de hele discussie terug op onze website http://whig.nl/de-nieuwe-opleiding-tot-aigt-is-de-oude-tropenopleiding-niet/

Enquête meerwaarde artsen internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde (AIGT)  / tropenartsen

In 2012 heeft de opleiding tot arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde (AIGT), voorheen bekend als de tropenopleiding, profielerkenning gekregen van de KNMG. Tot op heden wordt de opleiding niet gefinancierd door de Nederlandse overheid. In een reactie op Kamervragen heeft Minister Schippers (VWS) aangegeven dat de meerwaarde van deze opleiding voor de Nederlandse samenleving onderbouwd moet worden. Daarom willen we inzicht krijgen in de ervaren meerwaarde van de AIGT, oud-tropenartsen en hun (ex-)collega’s. De verwachte duur van het invullen van deze vragenlijst is 15 minuten. Wij zouden u willen vragen deze vragenlijst voor 10 November in te vullen. Ook willen wij u vragen deze lijst naar (oud-)tropenartsen te sturen die geen NVTG-lid meer zijn maar waarmee u nog wel in contact bent. De vragenlijst kunt u hier vinden: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFTttdNJHbwkkw3q77ADGiDJKJignFk5CSIYKbQH0kTAiadQ/viewform Wij danken u hartelijk voor uw tijd! Bestuur NVTG www.nvtg.org

Pharos: Zorg voor illegalen of ongedocumenteerden in Nederland

Iedereen heeft recht op zorg. En als huisarts kan je 80% van de oninbare rekeningen van illegalen of ongedocumenteerden terugvragen. Voorheen kon dit bij het Zorginstituut Nederland (ZIN). Per 1 januari 2017 draagt het ZIN deze verantwoordelijkheid over aan het Centraal Administratiekantoor AWBZ (CAK). Lees verder op de website voor informatie over de zorg voor deze doelgroep en de nieuwe veranderingen. http://www.huisarts-migrant.nl/mensen-die-illegaal-ongedocumenteerd-nederland-zijn/

Informatiemateriaal over Facebookpagina Syriërs Gezond

Op de Facebookpagina Syriërs Gezond werken Syrische en autochtone zorgprofessionals samen om Syrische vluchtelingen betrouwbare informatie te geven over gezondheid en zorg in Nederland. De informatie is in Arabisch en in Nederlands. Mensen kunnen ook vragen stellen over gezondheid gerelateerde onderwerpen. Om hun Syrische patiënten te wijzen op deze Facebookpagina kunnen huisartsen informatiemateriaal aanvragen via het online bestelformulier. U kunt kiezen uit verschillende formaten posters of een handzaam visitekaartje. http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/asielzoekers-en-vluchtelingen/asielzoekers-en-vluchtelingen/materiaal-syriers-gezond

Interessant om te lezen?

Zorg voor Laaggeletterden, sociaal kwetsbaren en migranten in de huisartsenpraktijk – Maria van den Muijsenbergh en Eldine Oosterberg DIGH

Migranten, vluchtelingen, mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, sociaal kwetsbare jongeren of slachtoffers van geweld hebben vaak extra of een andere huisartsenzorg nodig. Dit boek biedt u praktische voorlichting, tips, achtergrondinformatie en inspirerende voorbeelden tijdens uw spreekuur, dienst of onderwijs. Waar vind ik voorlichtingsmateriaal voor mensen die niet kunnen lezen en schrijven? Welke gevolgen heeft armoede voor de gezondheid? Welke gezondheidsproblemen hebben vluchtelingen en hoe kan ik goed met hen communiceren? Op dit soort vragen van huisartsen en praktijkondersteuners zijn de antwoorden moeilijk of niet te vinden in de gebruikelijke richtlijnen en medische handboeken. De hoofdstukken in dit boek vormen een belangrijke aanvulling op de reguliere leerboeken en NHG-standaarden. Bijzonder nuttig zijn in elk hoofdstuk de good practices,  de aanbevolen websites met voorlichtingsmaterialen en verdiepingsmogelijkheden; ook worden relevante organisaties en instanties voor de sociaal kwetsbare populatie voor de lezer op een rij gezet. Nuttig en praktisch voor de huisartsenpraktijk en handig als aanvulling op lesmateriaal.

Agenda

11 januari 2017 Basisopleiding Reizigersgeneeskunde. Health Education

12 januari 2017 WHIG kernvergadering

24 maart 2017 Dokteren in Suriname

5 april 2017 WHIG symposium

20 april 2017 Pecha Kucha: een update in de reizigersadvisering. Health Education

9 juni 2017 LUSTRUM congres NVTG, Thema: From Tropical Medicine to Global Health.

3-9 juli 2017 Werkgroep OntwikkelingsTechnieken (WOT) NVTG: 39e T-week, een technische cursusweek voor mensen zonder technische achtergrond die op termijn uitgezonden gaan worden naar een ontwikkelingsland. De cursus wordt tegen kostprijs aangeboden, zie www.t-week.nl

21 september 2017 Jaarlijks symposium Health Education

16-20 oktober 2017 ECTMIH congres Antwerpen

Van alle activiteiten vindt u een meer uitgebreidere beschrijving op onze website. De verschillende cursussen van Health Education worden op meerdere data en locaties aangeboden. Kijk voor het volledige aanbod op http://www.healtheducation.nl/tag/huisartsen/

 

Tot slot wensen wij u een gelukkig en inspirerend 2017!