WHIG nieuwsbrief 2017-02

WHIG Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg

De WHIG stuurt deze nieuwsbrief elk kwartaal en bij belangrijke mededelingen. Stelt u dit niet op prijs, geef dit dan svp door via info@whig.nl U ontvangt dan geen mail meer van ons.

 

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende rubrieken:

  • Nieuws van de WHIG
  • Nieuws van andere gremia: NVTG, Pharos, WES en Troie
  • Vacatures
  • Agenda

 

Nieuws uit de WHIG

Rwanda Family Medicine Program

Mieke Visser kwam in mei 2017 terug van 3 maanden lang het trainen van 900 medische studenten in Communiy health and Family Medicine. Lees haar verslag op onze site. http://whig.nl/whig-international/rwanda-family-medicine-program/ Fons Mathot en Pieter van den Hombergh ondersteunden het onderwijs, maar waren ook in de gelegenheid om aanwezig te zijn bij een symposium over de toekomst van FP in het land. De discussie waren veelal er op gericht hoe de FM-training te herstarten. Meer over hun ervaringen lees je op onze website, in een uitgebreid verslag http://whig.nl/whig-international/rwanda-family-medicine-program/ .

 

WHIG in samenwerking met de DIGH

Ook de DIGH is weer actief bijeengekomen. Hier is van gedachten gewisseld hoe de kennis en kunde die aanwezig is binnen de WHIG meer ingezet en benut zou kunnen worden tbv de steeds breder wordende groep huisartsen die te maken heeft met zaken rondom diversiteit binnen de huisartspraktijk populatie. De uitwerking hiervan zal plaatsvinden in het kerngroep overleg. Daarnaast staat er in het voor- of najaar 2018 weer het symposium op de planning. Georganiseerd vanuit Achterstandsfondsen, NHG en Pharos. De WHIG zal hierin meedenken. Het vorig symposium vond plaats in 2016. Toen werd oa het boek “zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren in de huisartsenpraktijk” gepresenteerd. Naar aanleiding van de problematiek rondom de financiering van tolkeninzet binnen de huisartspraktijk (en daarbuiten) is besloten de “kwaliteitsnorm tolkengebruik” nog eens onder de loep te nemen. Het blijkt dat deze maar weinig bekend is. De gedachte is om de presentatie eerst meer gebruiksvriendelijk te maken en het daarna bij de leden/ huisartsen opnieuw onder de aandacht te brengen. Volgend overleg DIGH staat gepland op dinsdag 14 november 2017.

 

Praktijkwijzer

Op korte termijn volgt publicatie van de Praktijkwijzer Reizigersadvisering, een praktische tool hoe als huisarts de logistiek rondom reizigersadvisering, in eigen praktijk te organiseren.

 

Andere gremia:

NVTG symposium: from tropical medicine to global health

Het 110-jarige bestaan van de NVTG werd kleur gegeven met lezingen over de transitie van koloniale geneeskunst tot global health, werden internationale gezondheidsstatistiek beeldend inzichtelijk gemaakt en spraken 2 internationale lezinggevers over ‘health systems’ in sub-Sahara Afrika en ‘community health’ in Indonesië. Ook de WHIG was vertegenwoordigd met een drukbezochte, interactieve workshop over het bereiken van Universal Health Coverage door middel van huisartsgeneeskunde in lage- en middeninkomens landen. Een levendige discussie in groepen leverde goede inzichten en veel ‘food for thought’ op bij zowel de deelnemers als de workshop gevers. Een succesvol lustrumsymposium.

 

NVTG – ENQUETE OVER NA- EN BIJSCHOLING
Het KIT heeft een vragenlijst opgesteld over na- en bijscholing voor de AIGT-KNMG. Ook leden die geen AIGT zijn, kunnen bijdragen door de lijst in te vullen. De lijst zal daarom onder alle leden met een emailadres worden verspreid, met de vraag deze eventueel door te sturen aan mensen die helaas geen NVTG-lid zijn, maar wellicht wel belang hebben bij na- en bijscholing (bijvoorbeeld omdat zij wel in het Register AIGT staan). De commissie Nascholing & Herregistratie hoopt dat de antwoorden kunnen helpen bij verder vormgeven van nascholingsbeleid.

 

NVTG –  De nieuwe MT is weer uit

Kijk op de website van het NVTG https://www.nvtg.org/index.php?id=142

 

NVTG – Steun de campagne “Into the World” en krijg daarvoor een uniek boek!

Een boek over de actuele ontwikkelingen van een grensoverschrijdend specialisme. Met uw hulp kunnen we het werk van de Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) aan een breed publiek laten zien en het toekomstperspectief voor de opleiding versterken. Beperkte toegang tot gezondheidszorg, conflicten, migratie, grensoverschrijdende infectieziekten: er is een toenemende vraag naar de arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT). Deze gespecialiseerde artsen bezitten een unieke combinatie van vaardigheden en een brede kijk op gezondheidsproblemen. Dit is het resultaat van hun goede opleiding en de moeilijke omstandigheden waarin zij hebben leren werken: veelal in afgelegen regio’s met zeer beperkte voorzieningen, vluchtelingenkampen en conflictgebieden. De opleiding van de AIGT dreigt echter verloren te gaan doordat structurele overheidsfinanciering uitblijft. Met het boek en de campagne “Into the World” richten wij de schijnwerpers op de impact van deze moderne tropenartsen. Het boek bundelt persoonlijke ervaringen van artsen en tevens de visie van vooraanstaande deskundigen op de rol van de AIGT in de wereldwijde gezondheidszorg. Voor de campagne en de productiekosten van het boek “Into the World” hebben we nog €17.500 nodig. Dit willen we ophalen met donaties en met de voorverkoop van het boek. Met deze bijdrage kunnen we een Nederlands- en Engelstalige versie van het boek uitbrengen. Met een voorverkoop of donatie kunt u ons ondersteunen. Lees verder op de website. www.artsinternationalegezondheidszorg.nl

 

Pharos – Expertise Centrum Gezondheidsverschillen

Pharos ontwikkelt ondersteunende materialen voor zowel huisartsen als patiënten. Wat voorbeelden:

*Casussen uit achterstandswijken: Hoe helpt u als huisarts patienten in een achterstandssituatie? Met enkele fictieve casussen schetst Pharos de complexe problematiek. De casussen gaan over preventief handelen, inzetten van interventies, afstemming en aanpassing van de communicatie op de patient en in de wijk. Lees verder op http://casussen-uit-achterstandswijken.nl

*Voorlichtingsmaterialen palliatieve zorg bij niet-westerse migranten: Goede palliatieve zorg voor deze mensen vraagt kennis en communicatievaardigheden van de betrokken artsen en zorgverleners enerzijds en meer zelfmanagement van migranten anderzijds. Pharos verzamelde voor u passende voorlichtingsmaterialen en folders dat u ondersteunt in een goed gesprek over leven en dood. Lees verder op http://www.pharos.nl/ezine/70/490/

*Voorlichting aan vluchtelingen en statushouders: Voor professionals die gezondheidsvoorlichting geven aan vluchtelingen in azc’s, statushouders of andere nieuwkomers is er nu een serie voorlichting. Het doel van deze voorlichting is de basiskennis over gezond leven te vergroten zodat cursisten beter in staat zijn om gezonde keuzes te maken in het leven. Auteur is Judith van Ree, GGD-functionaris GGD Hollands Midden en GGD regio Utrecht. De eerste vijf modules vindt u op de Pharos website: De gezondheidszorg in Nederland, het lichaam, de pubertijd, relaties, vruchtbaarheid. Lees verder op http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/kennisdelingsprogramma-gezondheid-statushouders/eenvoudige-voorlichting

 

LOVAH- WES

Op 31 mei heeft ook de WES weer haar avondsymposium gehouden. Thema dit jaar was ‘Huisarts International’. Veel enthousiasme voor de verhalen van 2 huisartsen die in respectievelijk Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland werkzaam zijn geweest binnen de huisartsgeneeskunde. Naast de vaste activiteiten van de WES staan ook de WExchangeS weer volop op de kaart. De mogelijkheid voor de AIOS om mee te kijken in de keuken van een huisartsenpraktijk elders in Europa. Zie ook hun website voor meer informatie: http://www.lovah.nl/werkgroepen-en-activiteiten/europese-samenwerking/organisatie-wes

 

Netherlands Society for International Surgery (NSIS) en TROIE: project Linking Doctors

Naar aanleiding van een enquete in 2015 is besloten om de input van verschillende missies te bundelen op een interactieve wereldkaart, dit project is ‘Linking doctors’ genoemd en kunt u vinden op: www.surgicalneed.nl of http://www.easymapmaker.com/map/LinkingDoctors). Het doel hiervan is AIGT, medisch specialisten en andere tropen-geïnteresseerden te laten zoeken op projecten en vice versa. Inmiddels bevat het ongeveer 400 projecten en wordt er gewerkt aan een update met extra content. Kent u nieuwe projecten of andere (oud-)tropenartsen, specialisten met projecten in de tropen etc. kijk eens op de genoemde site

 

Vacatures: Internationaal

Gezocht: een (senior) Lecturer of Professor in Family Medicine voor het College of Medicine (Mangochi Campus)/Mangochi District Hospital. 2 jaar contract (renewable)

Nature of Job: Teaching, Clinical Service, management, research, leadership and teamwork

 

Vacatures in Nederland voor huisarts met affiniteit migrantenzorg

SAG Slotermeer: vacature huisarts 0,6-0,8 FTE

GZC Vaillantplein Haagse Schilderwijk: vacature huisarts 3,5 dag per week

Lees verder op onze website: Lees verder op de whig site http://whig.nl/vacatures/

 

Gezocht voor onderzoek: Een collega huisarts met interesse naar communicatie over kanker bij niet niet-westerse migranten (tegen vergoeding) Bij interesse kan je contact opnemen met onderzoeker mw H. Sungur: h.sungur@uva.nl of 0611476246.

De UvA doet momenteel in samenwerking met Pharos en de KWF onderzoek naar communicatie over kanker bij niet-westerse migranten. Dit project heeft als doel om de situatie van oudere Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse kankerpatiënten binnen de gezondheidszorg te verbeteren. In de eerste fase van de studie zijn interviews gehouden met patiënten over hun behoeften. In de huidige fase zijn wij op zoek naar huisartsen die hun feedback zouden willen geven op deze interviews. Op deze manier willen wij een beslissing nemen omtrent de inhoud van de oncologische module. Wij willen deze expertgroep bijeenkomst houden op 4 juli 2017 en willen dan graag jullie mening horen. Hieronder vindt u de details en we horen graag of u zou willen deelnemen. Wij bieden een vergoeding van €150 aan voor deelname. Reiskosten kunnen ook apart vergoed worden. Expert bijeenkomst: Dit onderdeel zal 4 juli 2017 tussen 17:30-19:30 plaatsvinden in Amsterdam (Hoogte Kadijk 143-c). Het doel is om een aantal GP’s samen te brengen. Tijdens deze bijeenkomst zouden wij onze bevindingen uit de interviews die met patiënten zijn uitgevoerd willen presenteren. Daarna zouden wij u willen vragen feedback te geven op onze bevindingen. Ook zouden wij u willen vragen na te denken over wat volgens u belangrijk zou zijn op te nemen in de tool die we ontwikkelen (zoals videomateriaal of vragen voor patiënten). Eind feedback: Rond december 2017 – januari 2018 (exacte data kunnen nader bepaald worden, afhankelijk van data die u schikken), zouden wij dezelfde experts willen vragen (kan per e-mail worden gedaan) om de video’s en vragen die wij, gebaseerd op de eerste bijeenkomst, hebben ontwikkeld te evalueren.

 

 Agenda
2-8 juli T week 2017

18 juli WHIG kerngroep vergadering

21 september Symposium Reizigersadvisering Health Education

4 en 11 oktober Basisopleiding Reizigersadvisering Health Education

7 oktober Lustrum The Big Five Health Education

5-14 oktober Suriname nascholing voor huisartsopleiders

16-20 oktober ECTMIH congres Antwerpen

21 en 22 oktober The Big Five Health Education

2 november Masterclass: Infectieziekten na recreatie in Europa. Health Education

2 november Masterclass: Uitdagingen voor de reizigersadviseur. Health Education

14november DIGH vergadering

16 november Masterclass: Infectieziekten na recreatie in Europa. Health Education

voor meer informatie zie onze website www.whig.nl