Pharos: Oog voor diversiteit ten tijde van coronacrisis

De huidige coronacrisis heeft grote impact op mensen met een achtergrond als migrant of vluchteling, die meer dan gemiddeld geraakt worden door de gevolgen van de maatregelen. Hun specifieke achtergrond en sociale positie spelen hierbij een rol.
De handreiking ‘Oog voor diversiteit ten tijde van de coronacrisis’, de videopresentatie ‘Omgaan met coronastress bij vluchtelingen’ en ook de diverse vertalingen van de maatregelen en adviezen van de overheid rond het coronavirus bieden ondersteuning in de zorg voor migranten en vluchtelingen. Lees verder: https://www.huisarts-migrant.nl/oog-voor-diversiteit-ten-tijde-van-coronacrisis/

Pharos: ‘Ik wil zo graag mijn moeder weer naar bed brengen’

Veel oudere migranten met dementie zijn door de coronapandemie verstoken van mantelzorg, zowel thuis als in het verpleeghuis. De bezoekmaatregelen versoepelen beetje bij beetje. Maar ook al mag je als mantelzorger beperkt op bezoek, het blijft anders dan het was. Consequent 1,5 meter afstand houden terwijl je voor iemand zorgt is niet makkelijk, zo niet onmogelijk. Binnen het onderzoek Coronatijden: Impact van sociale isolatie op kwetsbare groepen onderzoeken we effecten op mantelzorgers van migranten met dementie.

Elif gaat elke dag naar haar moeder, Ceren. Ceren woont in een verpleeghuis. Daar brengt haar dochter haar elke avond naar bed. Tot de lockdown. Haar dochter kan haar niet meer bezoeken. Een verzorgende brengt haar nu naar bed. Daar snapt Ceren niets van. Waar blijft haar dochter? Moeder én dochter hebben hier verdriet van. Ook voor de verzorgende is het lastig. Zij moet een onrustige bewoonster in bed leggen, die niet begrijpt waarom haar dochter niet bij haar is. Het coronavirus en de maatregelen en adviezen tijdens de lockdownperiode hebben grote impact op ouderen en hun mantelzorgers: stress, verdriet, extra geregel en onzekerheid. Dit zet de kwaliteit van de zorg onder druk, en vermindert de kwaliteit van leven van ouderen met dementie en hun mantelzorgers.

Persoonsgerichte en cultuursensitieve zorg

Mantelzorgers zijn belangrijk voor de zorg voor ouderen. Zeker als een oudere een andere culturele achtergrond heeft dan de Nederlandse. Mantelzorgers voeren gesprekken met hen in hun eigen taal. Cultuursensitiviteit is belangrijk. Mantelzorgers kunnen vaak goed inschatten waar de oudere waar ze voor zorgen behoefte aan heeft. Als mantelzorgers niet meer bij hun naaste mogen zijn, heeft die soms niemand meer om in de eigen taal mee te praten over voor hem of haar belangrijke onderwerpen.

Delen van zorg

Mantelzorgers zijn een zwaar belaste groep. En zeker als het gaat om oudere migranten met dementie. Vaak komt de zorg in de loop van de tijd steeds meer op de schouders van één mantelzorger. En dat effect wordt tijdens de coronapandemie versterkt. Mantelzorgers vinden het  moeilijk om het delen van mantelzorg te bespreken, Ook al vóór corona. Het is belangrijk dat deze taakverdeling verbetert. Dit thema onderzoeken we ook in ons project “Taking care of Caregivers”.

Mantelzorg in coronatijden

In ons deelonderzoek, specifiek gericht op migranten met dementie, volgen we drie maanden lang mantelzorgers met verschillende culturele achtergronden die in verpleeghuizen, zorgcentra of thuis voor hun naasten zorgen. Een unieke kans om een goede indruk te krijgen van mantelzorgen in coronatijd, en de impact die de maatregelen hebben op het leven van oudere migranten met dementie en hun mantelzorgers.

“Ik ben tevreden met het verpleeghuis. Ondanks alles. Maar ik zorg liever zelf voor mijn moeder. Ik ben voor haar, en voor het verpleeghuis, een onmisbare schakel.”*

De eerste bevindingen

Door de coronamaatregelen vallen veel contacten voor ouderen weg. Niet alleen het contact met hun mantelzorger, maar ook een praatje in de wijk, of activiteiten met vrijwilligers, thuis of in het verpleeghuis. We zien dat veel ouderen en mantelzorgers piekeren of angstig zijn. Een terugkerend dilemma is de afweging tussen kwaliteit van leven en het risico op besmetting. Hoewel veel contact nu via de telefoon en beeldbellen mogelijk is, is er sterke behoefte aan persoonlijk en fysiek contact.

Voor zowel ouderen als mantelzorgers is het van belang dat ze  contact hebben, dat zij betrokken worden en zich betekenisvol kunnen voelen als onderdeel van een sociaal netwerk. Uitwisseling en wederkerigheid staan hierbij centraal. Veel familieleden van ouderen in verpleeghuizen ervaren machteloosheid omdat zij niet bij hun naaste op bezoek kunnen en niet de zorg voor de persoon en diens leefomgeving kunnen bieden zoals zij normaal wel deden.  Ze willen graag dat er met hen overlegd wordt wat wel of niet mogelijk is. Specifiek in het geval van dementie ervaren familieleden de angst dat de persoon achteruit gaat en hen wellicht niet meer zal herkennen wanneer contact weer mogelijk is. De achteruitgang kan nog sneller gaan nu activiteiten in het verpleeghuis en dagbesteding niet doorgaan.

Pharos: begrijpelijke corona informatie voor iedereen

Bron: https://www.pharos.nl/coronavirus/

Advies voor binnen en buiten:

 • Ga niet naar plekken met veel mensen.
 • Vraag niet meer dan 3 mensen op bezoek.
 • Hou 2 meter afstand van andere mensen.
 • Groepen van meer dan 2 mensen zijn nu verboden. De politie kan hoge boetes geven.
  Alleen een gezin met kinderen krijgt geen boete.

Advies over buiten sporten:

 • Kinderen die jonger zijn dan 13 jaar mogen buitenspelen en sporten.
 • Kinderen ouder dan 12 en volwassenen mogen buiten sporten. Ze moeten wel 2 meter afstand houden.

Openbaar vervoer:

 • Ga alleen met de bus, tram, metro of trein als het echt moet. En niet als het druk is.
 • Doe een mondkapje op in de bus, tram, metro of trein.
  Vanaf 1 juni is dit verplicht en kun je een boete krijgen.

Advies voor mensen met klachten:

Als je koorts hebt, meer dan 38 graden, moet je thuisblijven.
Iedereen die bij jou in huis woont moet ook thuisblijven.
Als je 1 of meer van deze klachten hebt:

 • hoesten
 • niezen
 • snot in je neus
 • keelpijn

Dan moet alleen jij thuisblijven en niet dichtbij anderen komen.

Advies voor mensen die ouder zijn, niet zo gezond zijn of een ziekte hebben:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Als je toch naar buiten gaat, doe dan voorzichtig.

Als je wilt weten of je de huisarts moet bellen:

 1. Kijk op het internet bij Thuisarts.nl
 2. Vul in bij Zoeken: Corona en klik op ‘zoeken’
 3. Kies dan uit de lijst: ‘Ik heb (mogelijk) het nieuwe coronavirus’
 4. Klik bovenaan op  (de voorleesknop) dan kan je de tekst ook horen

Ga niet naar de huisarts, maar bel eerst op

Heb je andere vragen:

Bel dan 0800-1351

Wat kun je nog meer doen

Hier vind je een paar belangrijke tips:

Was je handen een paar keer per dag met zeep. Was ook goed tussen je vingers.

Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen en snuiten. 

Nies en hoest in je elleboog.

Geef geen hand.

Vacature bestuurslid NVTG

De Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG) is een vereniging voor global health professionals. We dragen met ruim 900 leden actief bij aan de verbetering van de gezondheid in lage- en middeninkomenslanden. We zetten ons in voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van global health en tropische geneeskunde. De NVTG is de beroepsvereniging van de artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT). Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze benoemt het bestuur.

Organisatie

De NVTG heeft vele werkgroepen en commissies die actief zijn. Besturen en leden van deze werkgroepen zijn vrijwilligers. De NVTG wordt ondersteund door drie betaalde werknemers.

Beleid

De NVTG maakt elke vijf jaar een beleidsplan. In 2020 wordt het volgende beleidsplan geschreven. Een van de verantwoordelijkheden van de NVTG is het faciliteren van de AIGT om aan de herregistratie-eisen te voldoen. Sinds de erkenning van de opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) in 2015 heeft de NVTG hiervoor documenten en structuren ontwikkeld.

Oproep

De NVTG zoekt een nieuw bestuurslid.

Wie

Een arts Internationale Gezondheidszorg & Tropengeneeskunde (AIGT) of een klinisch werkzame arts.

Wat

Je bent namens het bestuur lid van het Concilium Internationale Gezondheidszorg & Tropengeneeskunde (CIGT). Het CIGT is het vaste adviescollege van de NVTG over de opleiding tot arts Internationale Gezondheidszorg & Tropengeneeskunde (AIGT).

Je bent verantwoordelijk voor het faciliteren van de AIGT om te voldoen aan de Herregistratie-eisen van de RGS. Taken zijn o.a. actueel houden Nota Nascholing & Herregistratie AIGT en alle documenten m.b.t. herregistratie-eisen, ondersteunen Erkende Kwaliteits Consulenten, contact met de RGS, vragen beantwoorden van AIGT, lid commissie Nascholing & Herregistratie, contact en overleg Accreditatiecommissie.

Functie-eisen

 • Interesse in en bij voorkeur ervaring met de opleiding tot AIGT.
 • Interesse in en affiniteit met Nascholing & Herregistratie AIGT. Vanuit het eigen specialisme ervaring met nascholing en herregistratie eisen van de RGS.
 • Mee willen denken over plaats van de AIGT in de Nederlandse Gezondheidszorg en de toekomst van de opleiding.
 • Op effectieve en plezierige wijze samenwerken met bestuursleden met een diverse professionele achtergrond.
 • En… enthousiasme en zin om mee te denken over activiteiten en strategie van de NVTG in de komende vijf jaar.

Voor meer informatie: info@nvtg.org

page2image12825728

Noodoproep aan AIGTers

Artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde, meld je aan voor noodhulp in Nederland!

De Covid-19 pandemie slaat hard toe in Nederland en met name in Noord Brabant is de situatie erg precair omdat de druk op de huisartsen- en ziekenhuiszorg dusdanig groot is dat , ondanks inzet van alle beschikbare zorgverleners en middelen, de beheersbaarheid van de zorgverlening de grenzen nadert.

Het is nu dringend zaak om extra beschikbaarheid van professionele hulp in te zetten ten einde de ziekenhuizen en huisartsenposten in Noord Brabant te ondersteunen om de stroom van (mogelijke) patiënten met Covid-19 symptomen te triëren, te geleiden , te adviseren en te behandelen.

Inspectie voor Volksgezondheid Noord Brabant en KNMG hebben NVTG benaderd met de vraag AIGT-ers in te zetten als professionals, m.n. voor triage, coördinatie en mede organisatie van het hulpverlenersproces.
Artsen Zonder Grenzen Nederland , organisatie bij uitstek voor noodhulp en belangrijkste werkgever voor AIGT-ers heeft per direct een noodteam beschikbaar gesteld voor twee ziekenhuizen in Brabant, alwaar de nood het hoogst is.

Artsen Zonder Grenzen is bereid eventuele verdere noodhulp en ondersteuning logistiek te coördineren onder het motto: AZG helpt!

NVTG roept AIGT-ers op zich beschikbaar te stellen voor noodhulp in de Covid-19 crisis.

-Er is behoefte aan ervaren AIGT-ers die in staat zijn hulpverlening te coördineren, mede te organiseren en te evalueren, alsmede zelf te verlenen op basis van triage.
-Er ontstaat tevens behoefte aan basis AIGT-ers of AIGT-ers i/o die ingezet kunnen worden in het hulpverleningsproces als triage, advisering en behandeling.

Juist nu er in Nederland hulp nodig is bij deze ernstige pandemie is onze internationale kennis van medische hulpverlening hard nodig en ik roep iedereen die beschikbaar en betrokken is op om zich aan te melden !

Ben je AIGTer met veel of nog wat minder ervaring, ben je AIGTer i/o aan het einde van je opleiding en ben je beschikbaar, meld je aan op de onderstaand emailadres!
Je bent hard nodig!

Aanmelden via: Azghelpt@amsterdam.msf.org

Leuk om te kijken? Documentaire FM in Malawi

This video is prepared by the Department of Family Medicine at the College of Medicine which is a constituent College of the University of Malawi. In this documentary we share about Family Medicine, its importance and how it improves provision of primary care taking into consideration that over 80% of Malawi’s population lives in the rural areas. Watch here

Save the date: WHIG symposium 1 April 2020

Beste collega’s, 

Ook in 2020 organiseren we weer het WHIG voorjaarssymposium met dit jaar als thema ‘Internationale Huisartsgeneeskunde: Escape to the future?’ Ons symposium belicht deze keer verschillende aspecten van de internationale en multiculturele huisartsgeneeskunde met het oog op de toekomst. Accreditatie is aangevraagd bij zowel het NHG, AIGT als de LCR.   

Een belangrijk doel is het aanreiken van praktische handvatten op het gebied van reizigersadvisering, importziekten en migrantenzorg in uw dagelijkse praktijk. Aan bod komen:

 • ‘Farmacogenetica & gezondheidsverschillen voor de moderne huisarts’ – Isa Houwink, assistant professor, huisarts-docent LUMC at Leiden University Medical Center
 • ‘Oude ziektes, nieuwe medicijnen: o.a. biologicals, TB & andere infectieziektenMartin Boeree, Longarts/oud-tropenarts en oud- voorzitter NVTG
 • Cardiovascular disease burden in migrants – The Dutch perspective’ – Prof. dr. Charles Agyemang,                            Professor of Global Migration, Ethnicity & Health & Vice President EUPHA Section for Migrant and Ethnic Minority Health’
 • Afsluiting update reizigersadvisering’ Dhr. Ad van Esch, reizigersgeneeskundige medisch directeur/docent Health Education, docent huisartsenopleiding Radboudumc  
 • Borrel

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 1 april 2020 te Amsterdam.  Koninklijk Instituut voor de Tropen – De ‘ Leeszaal’ 

Heeft u interesse om aan ons symposium deel te nemen? De uitnodiging volgt via de WHIG mail.

1,8 en 15 februari Dutch Global Health Film Festival in Amsterdam, Groningen, Maastricht, Rotterdam en Utrecht

Het Dutch Global Health Film Festival (DGHFF) komt er bijna aan. Het festival zal 1, 8 en 15 februari plaatsvinden in verschillende filmtheaters te Amsterdam, Groningen, Maastricht, Rotterdam en Utrecht. 
Voor meer informatie over het programma en voor tickets kunt u kijken op onze website: www.globalhealthfilmfestival.nl

De geselecteerde films zijn: 

2040, te zien in Amsterdam, Groningen, Maastricht en Rotterdam, gemaakt door een Australische filmmaker over klimaatverandering en de directe effecten ervan op onze gezondheid. Het is een hoopvolle film, waarin de regisseur onderzoekt hoe de wereld van zijn 4-jarige dochter er uit zal zien in het jaar 2040. 

EL SUSTO, te zien in alle 5 deelnemende steden, speelt zich af in Mexico en illustreert hoe de mens in de geglobaliseerde wereld wordt beïnvloed door de voedselindustrie, met verwoestende gevolgen voor de gezondheid. 

MEET THE MILLENNIALS – THE NEW HUMAN, te zien in Maastricht en Groningen – gaat over veroudering en technologie in Oost-Azië. Hoe vervangen robots menselijk contact? De film moedigt aan na te denken over wat ‘gezond ouder worden’ precies inhoudt. Heeft het te maken met genen? Of kunnen we met een beetje technologische hulp het eeuwige leven bereiken? 

RESISTENCE FIGHTERS, te zien in Groningen, is een wetenschappelijke thriller over een groeiend (wereldwijd) probleem. De Verenigde Nations benoemd antibiotica resistentie als een van de ernstigste hedendaagse bedreigingen voor onze gezondheid. De film geeft een kijk in hoe we langzaam de greep op levensreddende antibiotica (dreigen) te verliezen. 

LA MALADIE DU DEMON (THE DEMON DISEASE), te zien in Groningen en Utrecht, is een film over hoe in traditionele West Afrikaanse samenlevingen wordt omgegaan met mensen die kampen met geestelijke gezondheid en epilepsie. Voor velen van hen is er geen plek in de samenlevingen en leven een zwervend bestaan, wonen in ‘buitengebieden’, of worden vastgeketend. Pastoor Tankpari Guitanga is een van de mensen die zich voor deze groepen inzet en ten strijde trekt. 

NEIGHBORS, te zien in Amsterdam, is een prachtig portret over onze buren, mensen in de samenleving die kampen met een geestelijke stoornis die na jarenlang in een instituut te hebben gewoond nu in de ‘gewone’ maatschappij proberen hun nieuwe leven op te pakken. 

WELCOME TO SODOM, te zien in Utrecht, geeft een schrijnend beeld van wat er gebeurt met onze ‘technodump’. Elk jaar worden 250.000 ton van uitgerangeerde computers, smartphones, airconditioners en ander electronisch afval illegal verscheept naar Ghana. De lokale bewoners noemen het hun Sodom. 

Vacancy for position of medical doctor in Lamin Health Center, The Gambia

Lamin Health Center in western Gambia seeks medical doctors for clinical work (short and long term positions) starting in 2020. The Gambia is a developing country in West Africa with about 2 million inhabitants, the majority being Muslim. Thanks to the beautiful beaches a small proportion of the population profits of the tourist industry but overall the country is very poor. Health care services are lacking and as a medical education programme has only existed since 2006 there is a severe shortage of local doctors. The burden of disease in the Gambia consists mainly of neonatal disorders, respiratory infections, diarrheal diseases, HIV/AIDS, TB, malaria and hemoglobinopathies, but also of ischemic heart disease and stroke.

Lamin Health Center is a non-profit hospital (originally established by a small Dutch NGO) with a capacity of 21 admission beds including a paediatric ward, female ward and male ward. Furthermore there is a delivery room, emergency room, laboratory and dressing room. It is the only clinic in an area of about 35.000 inhabitants. About 2000-3000 patients a month visit our facilities and we strive to provide high quality healthcare for an affordable price for our community. Basic laboratory testing, ECG, ultrasound and ambulance services are available; minor surgical procedures and delivery care are provided. As a doctor working in Lamin you will see patients in the OPD, do rounds on the wards, attend to emergency cases, supervise the senior nurses and (depending on your experience) deliver babies.

We are continuously looking for medical doctors to strengthen our team, preferably with experience in emergency medicine, family medicine, internal medicine, surgery, gynaecology and/or paediatrics (start date open for discussion). Capacity building is important – we seek colleagues who are willing to bring the knowledge of our staff members to the next level by education, teaching of practical skills and implementing new protocols. To improve the sustainability of care the hospital is financially responsible for training four Gambian medical students who will work in LHC after graduating. You can expect a warm and motivated team, dynamic working days and a highly rewarding job. You will receive a monthly salary enough to get around in the Gambia; accommodation is possible.

For more information please contact:

Lisanne Denneman (Medical Director) lisannedenneman@gmail.com

Or send your CV and motivation letter to: Annemieke de Koning (General Director) dekoning.am@gmail.com