ANBI-status of PM-fonds

Giften/ donaties & ANBI status

Naam: Stichting Peter Manschot Fonds
Giften zijn welkom op NL90ABNA0493776664 t.n.v. het PM-fonds
RSIN/Fiscaal nummer ANBI  816889867
Contactgegevens : M. Flinkeflögel
Website: zie Peter Manschotfonds

1. Bestuurssamenstelling Zie daar

– Fons Mathot, vz – Adam Lagro, secr. – Maaike Flinkenflögel, treasurer
Ine van Hest, adv. – Pieter van den Hombergh, vvz support group
– Joop Raams, lid – Wim Heres, lid  – Prof. Roger Damoiseaux, lid 

2. Doelstelling

a. Het bevorderen van huisartsgeneeskunde buiten Nederland, met name in Low Income Countries, alsmede het bevorderen van huisartsgeneeskunde / Family Medicine in Kenia, het bevorderen van de opleiding Master in Family Medicine aan de Faculty of Health Sciences, Department of Family Medicine aan de Moi University te Eldoret, Kenia.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De WHIG steunt het PM-fonds met mensen, middelen en idee voor projecten. Zij host ook het PM-fonds op haar website. Het PM-fonds legt geen verantwoording af aan de WHIG, is onafhankelijk in haar besluitvorming, maar is wel transparant over haar doel en strategie.

3. Giften

Giften komen vooral van donateurs of zijn eenmalige giften uit inzamelingen bij een bijzondere gebeurtenis. Ook steunen Huisartsenposten door de study fee van Family Physicians in opleiding te betalen. Door onze ANBI-status is de gift aftrekbaar.
Kijk ook voor giften op de belastingwebsite
Voor een overeenkomst “periodieke gift in geld” heeft de belasting een gunstige regeling getroffen. Gunstig, want i.t.t. een eenmalige gift is er geen drempel en is het bedrag volledig aftrekbaar. Zie ook “Hoeveel kan ik aftrekken?”
U print deze overeenkomst en vult hem in. Dan kunt u de ingevulde en getekende overeenkomst scannen en als attach mailen naar onze secretaris Adam Lagro. Hij tekent dan de overeenkomst en mailt die als PDF-attach retour.
Het totale bedrag dat voor 5 jaar of voor een zelf te bepalen tijd is opgevoerd, kan dan in een keer worden opgegeven als aftrekpost. Ook kunt u uw bank machtigen elk jaar het bedrag af te schrijven over die periode. Dat spreidt de gift over jaren en scheelt gedoe.

4. Beleidsplan

In 2002 werd de Werkgroep Huisartsen & Internationale Gezondheidszorg (WHIG) van de Nederlandse Vereniging van Tropische Geneeskunde door Kenia gevraagd om te participeren in een op te starten opleiding in Family Medicine. Voor de overheid was het van belang om gezondheidszorg op het platteland beter te garanderen. Missiedokters en/of tropenartsen werden niet opgevolgd en de in Kenia afgestuurde artsen hadden een voorkeur om te specialiseren en vervolgens in de grote stad te werken en te leven.
In Kenia, maar ook in de rest van Oost-Afrika, bestonden er toen geen huisartsen beroepsopleidingen (Family Medicine). Kortom er diende een opleiding te komen tot Family Doctor. Om deze nieuwe specialisatie aantrekkelijk te maken voor basisartsen is dit specialisme door de Keniaanse overheid en beroepsgroep erkend als een nieuw specialisme met eenzelfde honorering als andere medische specialismen. Deze master-opleiding vindt plaats aan de Moi University in Eldoret (West Kenia) in samenwerking met de Universiteit van Maastricht. Door de WHIG is het Peter Manschot Fonds (PMF) opgericht om geld in te zamelen om de opleiding te ondersteunen.
Deze ondersteuning vindt plaats door het geven van onderwijs en het verstrekken van studiebeurzen aan de artsen die deze Family Medicine opleiding volgen. Tevens wordt de lokale beroepsvereniging van Family Doctors en het houden van bijeenkomsten voor nascholing ondersteund.

5. Beloningsbeleid

Niet van toepassing. Het bestuur verricht haar taken onbezoldigd.

6. Verslag uitgeoefende activiteiten

Sinds de start in 2005 zijn er nu 26 huisartsen afgestudeerd en 30 in opleiding in Kenya en op 5 universiteiten is een opleiding FM gestart. De afgestudeerden werken in plattelands-districten (ziekenhuis + gezondheidscentrum + ambulante poliklinieken + preventie) en enkelen zijn ook  benoemd in het Department of Family Medicine aan de Moi University alsook bij de FM-trainingen op de andere universiteiten.
Er is in Kenya een actieve beroepsvereniging opgericht, er is nascholing opgestart en er worden trainingen gegeven in wetenschappelijk onderzoek.
Een documentaire staat op Youtube (3′) en er is een full version (30′)
De FPs zijn erg gevraagd door counties voor leidinggevende functies.
Bijdragen zijn gedaan aan FM-training in Rwanda (undergraduate program) in Uganda (training of HoD, Makarere FM-training program) en Indonesië (Train the Trainers) Verder werkt het PM-fonds samen met opleidingen in Zuid Afrika en Malawi.
Zie voor verdere informatie de jaarverslagen.

7. Jaarverslagen 

Balans en staat van baten en lasten:
Jaarverslag en Financieel verslag 2016 (Fons Mathot) 

Jaarverslag en Financieel verslag 2015
Jaarverslag en Financieel verslag 2014

8. CBF-erkenning

Het PM-fonds ambieert een CBF-erkenning en dit vergt een gedetailleerde financiële  verslaglegging. Deze is in het Nederlands.

a. 2016 Jaarverantwoording van de financiën
b. Financiële verslag van 2017 (voorlopig tot 21-12-2017)

9. Kascommissie (oktober 2017)

1. Drs. W.J.M. (Wim) Mathot, economist & retired accountant for PWC
2. Drs. JHMB Flinkenflögel, before treasurer of several non-profit organisations
This is their report on the finances oft The PM-Fund (31-12-2017)