WHIG nieuwsbrief 2013-02

WHIG Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg

De WHIG stuurt deze nieuwsbrief elk kwartaal en bij belangrijke mededelingen. Stelt u dit niet op prijs, geef dit dan svp door via info@whig.nl. U ontvangt dan geen mail meer van ons.

Een aankondiging

WONCA WORLD oral communication

Donderdag 27 juni 10:30u Meeting hall 4, 2.8 EDU+CPD and 3.2.1. Others.

Objective: developments in postgraduate training in Family Medicine in sub-Sahara Africa and postgraduate training in Tropical Medicine/International Health in the Netherlands. The last 12 years postgraduate training in Family Medicine (FM) has developed in Kenya among other countries in SSA.  In 2008, the WHO launched its report: “Primary Health Care, now more than ever”, 30 years after the Alma-Ata Declaration which focused on the primary health care in national health services. In 2005 the Kenyan Moi University embarked on the Master of Family Medicine (FM) Training Program. It had to counterbalance the domination of vertical programs.

In this symposium we will focus on what has been achieved so far and discuss plans for the future. FM in the African context is different from Europe or America. What is the impact of FM on the healthcare system? What is the role of the Government and Non Governmental Organizations? What is the role of WONCA? How does the African context influence teaching FM in Africa? Ian Couper (RSA) as well as members and teachers of the Moi University department of Family Medicine are asked to reflect on their experience and research. Wim Heres will present the development of a family medicine training programme in Kenya and the role of sharing knowledge between the two countries (the Netherlands and Kenya). Furthermore the participants will be asked to join in the discussion on the promise of FM for Africa.

Interessant nieuws, ook voor u?

Oprichting Werkgroep Migranten Zorg, Internationale Gezondheidszorg en Reizigersadvisering.

Op 4 april vond de eerste bijeenkomst plaats van de in de toekomst te vormen expertgroep Migranten Zorg, Internationale Gezondheidszorg en Reizigersadvisering. Het idee is om een centraal punt te creëren waar alle expertise op het gebied van deze onderwerpen samenkomt. Deze bijeenkomst gold als een eerste inventarisering. Een definitieve naam volgt. Het Nederlands Huisartsgenootschap krijgt vragen vanuit de leden over deze onderwerpen. Mw.E.Oosterberg heeft een voorstel geschreven ‘Etnische, culturele en sociaaleconomische gezondheidsverschillen in de huisartsgeneeskunde’ met daarin al veel informatie over de mogelijke invulling van een eventuele expertgroep.

Door de vraag en de versnippering van activiteiten is het nuttig te streven naar een expertgroep tussen LHV/NHG in, bestaande uit een aansturende groep huisartsen, met contacten in andere organisaties. Het doel is het bundelen van kennis, informatie en activiteiten. Daarnaast speelt het vergaren van een grotere groep huisartsen met kennis van zaken een rol, ten behoeve van focusgroepen voor feedback en expertise bij het verwerken van etnische en culturele diversiteit bij de ontwikkeling van standaarden, onderwijsmodules e.d. Onafhankelijke, wetenschappelijke experts zullen worden gevraagd te adviseren.

Toekomstige mogelijkheden:

* Inventarisatie interesses over deze onderwerpen via HaWeb.

* Terugkomdagen voor de ‘Masterclass Huisarts in Achterstandswijk’

* Scholing voor de huisartsopleiding.

* Competentie culturele vaardigheden.

Via onze nieuwsbrief zullen we u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

Standpunt WES: Internationalisering in de huisartsopleiding: hot, maar ondergesneeuwd.

Internationalisering is hot. Importziekten, migrantenzorg, globalisering en omgang met culturele verschillen zijn onderwerpen waar de Nederlandse huisarts in toenemende mate mee geconfronteerd wordt. Thema’s die beperkt gedoceerd worden tijdens de Nederlandse huisartsopleiding. De verschillende opleidingsinstituten bieden daarnaast weinig mogelijkheden tot een kijkje in de keuken van de huisartsen over de grens. Dit is de reden waarom de Werkgroep Europese Samenwerking (WES) van de Landelijke Organisatie Voor Aspirant Huisartsen (LOVAH), in navolging op onze Britse buren, een visiedocument internationalisering heeft opgesteld. Hieruit vragen we aandacht voor de meerwaarde van internationalisering in de huisartsopleiding met als doel dit nadrukkelijk op de agenda’s te krijgen van de landelijke (huisarts)gremia en opleidingsinstituten.

Houd de WES site in de gaten voor het volledige visiedocument. (http://www.lovah.nl/content.asp?kid=10605098)

Een update over onze activiteiten

De WHIG site als ontmoetingsplatform

Graag wil ik u attenderen op de ontmoetingsfunctie op onze website www.whig.nl

Bovenaan ziet u een wereldkaart, als u hierop klikt ziet u welke Nederlandse collega’s in dat gebied actief zijn. Hierbij plaats ik de oproep aan Nederlandse huisartsen in het buitenland  om een stukje tekst naar ons te sturen met hun activiteiten/ boodschap als ze hun activiteit vermeld willen zien op de site. Uw inbreng is van harte welkom!

RATO formule

Door het voor ons onverwachte faillissement van TravelAlert als organisator van de ReizigersAdviesToetsOverleggen, waren we genoodzaakt op zoek te gaan naar een opvolger om de voortgang van de RATO te waarborgen. Deze hebben we gevonden in LINKH. We hopen voor de zomer de opstartfase te kunnen evalueren, de samenwerking nader vast te leggen en na te denken over verder verbetering en diepgang van deze toetsvorm.

Studiedag tropenartsen i.o.

De studiedag ‘huisartsgeneeskunde in de tropen’ van afgelopen najaar was weer een succes. Een kleine 20-tal enthousiaste aanstaand tropenartsen werden op hun vrije zaterdag onderwezen in palliative care, functionele klachten, communicatie skills en enkele praktische vaardigheden. Voor 2013 wordt gepoogd het onderwerp palliatieve zorg onder te brengen in de Nederlandse Tropencursus zodat er meer tijd vrijkomt voor andere relevante onderwerpen.

Evaluatie symposium

6 maart vond het WHIG Nieuwjaarssymposium plaats. Met 63 deelnemers is het symposium goed bezocht. Het afwisselende programma bood voor een ieder wat wils met als onderwerpen: reizigersadvisering, tropische dermatologie, palliatieve zorg voor allochtonen met kanker en de waarde van global health in de huisartsopleiding.

Met een 7,6 gemiddeld werd het programma inhoudelijk goed gewaardeerd. Volgend jaar proberen we meer ruimte te creëren voor interactie en ontmoeting van de deelnemers onderling. De kracht van dit symposium blijkt wederom ook in de ontmoeting van onze achterban. Wij danken de VVAA voor hun gastvrijheid.

En tot slot een tip en een oproep

Cursus Voorbereiding medisch (vrijwilligers) werk in ontwikkelingslanden

Armoede leidt tot slechte gezondheid en slechte gezondheid leidt tot armoede. Veel Nederlandse gezondheidswerkers willen deze negatieve spiraal doorbreken door bij te dragen aan gezondheid in ontwikkelingslanden. Echter, zonder de juiste voorbereiding kan het zijn dat goedbedoelde hulp weinig, of zelfs negatieve impact heeft. Om daadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren is kennis van de lokale cultuur en het gezondheidssysteem onontbeerlijk. In de eendaagse cursus ‘voorbereiding medisch vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden (MVO)’ wordt u geleerd welke zaken belangrijk zijn bij het analyseren van specifieke lokale problemen en met welke culturele factoren u rekening dient te houden, zodat u na afloop in staat bent om beter te communiceren met medisch personeel en patiënten in de betreffende landen.

Data: 28 juni en 15 november 2013 9.00-17.00 uur

Locatie: Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam

Kosten: €130 (€115 voor NVTG leden)

Aanmelding en informatie:

020-568 8237 email: courses@kit.nl of www.kit.nl/training

Heeft u in uw huisartsenpraktijk een stageplaats beschikbaar voor een buitenlands gediplomeerde arts?

De KNMG is op zoek naar dergelijke stageplaatsen zodat Nederlandse artsen hun buitenlands gediplomeerde collegae een handje kunnen helpen.
Artsen die buiten de EER (Europese Economische Ruimte) hun artsendiploma behaald hebben, kunnen zich niet rechtstreeks laten inschrijven in het BIG register. Deze artsen moeten eerst een assessmentprocedure doorlopen, welke uit twee onderdelen bestaat:  een algemene kennis en vaardigheden toets (AKV-toets) en een medisch-inhoudelijke toets. 
Tijdens de voorbereiding op dit assessment lopen buitenlandse artsen er o.a. tegenaan dat ze geen netwerk van artsen hebben die hen wegwijs kunnen maken in de Nederlandse gezondheidszorg en cultuur. 
Juist in de spreekkamer van de huisarts komt men in aanraking met een enorme diversiteit aan acute en chronische lichamelijke maar ook psychosociale problemen. Tevens is daar een diversiteit in patiënten.  De stage omvat maximaal 20 dagen, die niet aansluitend hoeven te zijn. Mocht u nog vragen hebben of een stageplaats willen aanbieden, dan kunt u contact opnemen met: Hester Oppedijk van Veen, districtsmedewerker KNMG, h.oppedijk@fed.knmg.nl

tel: 030 28 23 756