WHIG nieuwsbrief 2014-02

WHIG Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg

De WHIG stuurt deze nieuwsbrief elk kwartaal en bij belangrijke mededelingen. Stelt u dit niet op prijs, geef dit dan svp door via info@whig.nl. U ontvangt dan geen mail meer van ons.

Verslag WHIG symposium 1704-2014

Het was een inspirerende avond met interessante sprekers. Hieronder vindt u een klein verslag van de verschillende presentaties.

‘Reizigersadvisering: de laatste inzichten ́- Dhr. Ad van Esch

De eerste presentatie stond in het teken van: Teken weetjes:

Wat zijn teken? Hoe en waar loop je ze op? Wat kun je ervan krijgen? Waar en wanneer loop je welk risico? Informatie die iedere huisarts zou moeten horen. Er zijn nog veel meer door teken overgebrachte ziektes dan de borreliose… Herkent u de symptomen van Rickettsiose of een tekenencephalitis? Een uitermate boeiende lezing want mogelijk ziet u dit ook op het spreekuur.

‘Pijn en onrecht in de Praktijk’ –  Dhr. Adriaan van Es

Jaarlijks lijden tientallen miljoenen mensen ernstige pijn. De WHO schat dat ongeveer 80% van de wereldbevolking geen of onvoldoende toegang heeft tot adequate pijnbestrijding. Artsen beschouwen pijn vaak als een bijverschijnsel van een ziekte, en niet als een aparte entiteit. De International Association for the Study of Pain probeert hier al jaren verandering in te brengen. Veel artsen zijn zich niet van bewust van het feit dat toegang tot adequate pijnbestrijding ook in het internationaal recht wordt gegarandeerd/ is vastgelegd. Eén van de problemen is de controle over opioiden, die een belangrijk element in de pijnbestrijding zijn. De beschikbaarheid van opioiden is in de meeste landen volstrekt ontoereikend, hetgeen (deels) te wijten is aan het primaat van “drugscontrol” door de International Narcotics Control Board.

‘Can you DIGH it? – NHG werkgroep Diversiteit en Global Health:  ́Global Health Locally  ́- Mw. Eldine Oosterberg, Mw. Maria van den Muijsenbergh en Mw. Nathanja van Moppes

Na een schokkende introductie over de gezondheidsverschillen tussen allochtonen-autochtonen, hoog- en laagopgeleiden en wat het effect is van laaggeletterdheid op gezondheid, wordt ingegaan op de noodzaak voor coördinatie van alle verschillende initiatieven die er in Nederland zijn binnen de onderwerpen diversiteit en Global Health. Er is behoefte aan een platform om de samenwerking tussen NHG, Pharos, LHV, huisartsopleidingen, WHIG en achterstandsfondsen te optimaliseren en kennis te delen. Dit is dan ook de reden voor de oprichting van de NHG-werkgroep Diversiteit en Global Health opgericht (DIGH). Tot slot illustreert mw. van Moppes met een casus het belang van onderwijs over diversiteit en culturele verschillen in de huisartsopleiding en hoe dit een speerpunt is van het AMC.

‘Internationaal Cardiovasculair risicomanagement: de praktijk in de sloppenwijken van Nairobi ́Dhr. Steven van de Vijver

Aan Steven van de Vijver de eer om de avond af te sluiten. Hij spreekt vanavond over de tropengeneeskunde 2.0 en hoe de urbanisatie van Afrika grote gevolgen heeft voor de gezondheidszorg. Het merendeel van de bevolking woont in sloppenwijken waar nauwelijks toegang tot gezondheidszorg is. Miljarden mensen zijn zich niet bewust van het risico dat zij lopen op hart en vaatziekten terwijl? waar hart en vaatziekte wereldwijd de doodsoorzaak nummer 1  is. In Afrika ontwikkelt zich een epidemie van de hoge naar de lage inkomens. Hoe hier mee om te gaan? In samenwerking met de APHRC doet Steven onderzoek naar het ontwikkelen, implementeren en evalueren van kosten-effectief model voor preventie van HVZ in slums, zowel duurzaam als opschaalbaar. Wij kijken uit naar zijn resultaten.

Tijdens het programma waren er boekpresentaties van Jarl Chabot en Ad Groen. Chabot liet foto’s zien van zijn eerste ervaringen als gezondheidswerker in Angola welke hij opgeschreven heeft in het boek “Nooit meer Bacalhau”.  Ad Groen vertelde op meeslepende wijze over de avonturen van een jonge tropenarts uit het boek “Overlander” met een cliffhanger die uitnodigde tot het lezen van zijn boek.

Tijdens het programma was er voor de deelnemers ruim tijd tijdens de pauze en borrel om aanvullende vragen te stellen aan de sprekers, een boek te laten signeren en bij te praten met mede-deelnemers en nieuwe contacten op te doen. De avond is dan ook positief beoordeeld in de evaluaties. Met een rapportcijfer van 8,4 gemiddeld kunnen wij als organisatie tevreden terugkijken op een geslaagde avond.

Uitnodiging voor HAwebgroep: Diversiteit in de praktijk

Hierbij wil ik u uitnodigen om lid te worden van de HAwebgroep Diversiteit in de praktijk. https://haweb.nl/groep/diversiteit-in-de-praktijk

Dit is een open HAwebgroep voor huisartsen en POH’s met belangstelling voor etnische en sociaal-economische diversiteit. Het biedt je een kans om vragen te stellen en ervaringen te delen m.b.t. de zorg aan migranten, laaggeletterden en sociaal kwetsbaren, contact te leggen met anderen met gelijke ervaringen, de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van handvatten voor de praktijk, activiteiten en nascholing, de kans om uw expertise te delen om bestaande producten, zoals richtlijnen, beter te laten aansluiten op de toenemende diverseit in de huisartspraktijk. De oprichting van deze groep is een initiatief van de NHG-Werkgroep DIGH (Diversiteit en Global Health). Hierin werken verschillende organisaties samen om kennis en expertise te bundelen m.b.t. het omgaan met etnische en sociaal-economische gezondheidsverschillen binnen de huisartsgeneeskunde. Het gaat concreet om de zorg voor migranten, mensen met lage opleiding en sociaal kwetsbare groepen. Deelnemende organisaties van deze werkgroep zijn: Achterstandsfondsen, AMAN, Huisartsopleidingen, LHV, LOVAH, NHG, Pharos, Stichting Sanitas en de WHIG. Ken je nog andere huisartsen of POH’s die mogelijk belangstelling hebben? Stuur vooral dan deze mail aan hen door!

Kwaliteitsnorm tolkgebruik bij anderstaligen in de zorg.

Verantwoorde zorg vereist soms de inzet van een professionele tolk. Er zijn ook situaties waarbij een informele tolk, zoals een familielid of een buurvrouw, volstaat. De kwaliteitsnorm tolkengebruik van oa NHG, KNMG, LHV en diverse patiëntenorganisaties, biedt zorgverleners hulp bij het maken van deze keus. Om patiënten goed te kunnen behandelen is het cruciaal dat een zorgverlener en patiënt elkaar goed begrijpen. Als een zorgverlener een anderstalige patiënt tegenover zich heeft, zal hij inschatten of de taalbarrière het verlenen van adequate zorg in de weg staat. Zo ja, dan schakelt de zorgverlener een tolk in. Dat kan een informele tolk zijn, maar soms is de inzet van een professionele tolk noodzakelijk om verantwoorde zorg te kunnen bieden. Bij het maken van deze keus spelen allerlei afwegingen een rol. Het hangt af van het werkveld, de omstandigheden en van de zorgvraag. En natuurlijk van de wens van de patiënt. Wil die zelf iemand meenemen om te tolken en is deze persoon voldoende in staat om de klachten van de patiënt te verwoorden? De kwaliteitsnorm brengt dit soort afwegingen in kaart aan de hand van een aantal praktische vragen. Dit helpt zorgverleners om gepast en doelmatig met tolkeninzet om te gaan. Lees verder op de site van de NHG: https://www.nhg.org/actueel/nieuws/kwaliteitsnorm-tolkgebruik-hulp-bij-keus-voor-professionele-tolk

Afrik leert studenten veel over Public Health

“Gebrek aan preventie kost in Nederland jaarlijks tienduizenden levensjaren. Daarom behoren geneeskunde studenten òòk te worden opgeleid in Public Health. De minor Global Health van het Erasmus MC geeft goed inzicht in de effecten van de omgeving op de gezondheid”. Lees verder in het artikel van Paul Mertens in de bijlage.

Een studiereis naar Marokko? Iets voor u?

Shouf Shouf Marokko organiseert jaarlijks in samenwerking met verschillende achterstandsfondsen waaronder AOF Amsterdam en FAW Rotterdam nascholingsreizen voor huisartsen en POH’s onder andere naar Marokko. In dit kader organiseert Shouf Shouf Marokko in de periode van 15 tot 23 november 2014, wederom een studiereis naar Zuid Marokko. De thema’s die gedurende de studiereis aan de orde zullen komen zijn: diabetes, psychiatrie en palliatieve zorg/oncologie. Voor de deelnemers zullen accreditatiepunten aangevraagd worden. De te bezoeken steden zijn: Ouarzzazet, Marrakkech en Agadir. U kunt zich voor deze studiereis uiterlijk tot 1 mei 2014 aanmelden. Aan de studiereis kunnen maximaal 25 artsen deelnemen. Meer informatie vindt u in de bijlage.

KIT ‘Voorbereiding medisch (vrijwilligers)werk in ontwikkelingslanden’

Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) organiseert de eendaagse cursus: ‘Voorbereiding medisch (vrijwilligers)werk in ontwikkelingslanden’ Deze cursus is bedoeld voor Nederlandse verpleegkundigen, verloskundigen, tandartsen, fysiotherapeuten en artsen die van plan zijn om medisch ontwikkelingswerk te verrichten. Het doel van de cursus is om Nederlandse gezondheidswerkers die in lage inkomenslanden willen werken zodanig voor te bereiden dat zij effectiever kunnen zijn in hun ontwikkelingswerk. De cursus is opgezet in lijn met de ‘Gedragscode Internationale Samenwerking Gezondheidszorg’ (ISG) van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG). In deze eendaagse stoomcursus wordt ingegaan op gezondheidssystemen, de mondiale architectuur van ontwikkelingssamenwerking, determinanten van gezondheid en interculturele communicatie. Datum: 27 juni 2014, KIT Amsterdam, kosten €130

De genoemde bijlagen vindt u