Informatie AIGT

Al meer dan 40 jaar is de NVTG betrokken bij de opleiding van artsen die in een ‘low resource setting’ gaan werken. Deze opleiding is geëvolueerd tot de opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) die op 1-1-2014 startte. 

Het behoud van de AIGT-opleiding !
Onvoldoende financiën bedreigen de opleiding tot AIGT. Dit zou een kapitaalvernietiging zijn. Zie ook het artikel van Borg/ Chabot/ v/d Hombergh en v/d Broek met de argumenten waarom financiering van de AIGT-opleiding een “return on investment is”, een echte business case.

De AIGT-opleiding bestaat uit twee klinische onderdelen op het gebied van heelkunde of kindergeneeskunde en obstetrie/gynaecologie, de Nederlandse Tropen Cursus (NTC) en een klinisch onderdeel in een buitenlandse setting. De totale opleidingsduur is 27 maanden.

Het opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (opleidingsinstituut IGT) is de uitvoerende organisatie voor de nieuwe opleiding tot AIGT en is verantwoordelijk voor uitvoering van de opleiding tot AIGT. Het opleidingsinstituut functioneert onder de Stichting Opleidingsinstituut IGT. Het Concilium Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (CIGT) van de NVTG adviseert het opleidingsinstituut over de inhoud. De Academische Raad verbonden aan de Stichting borgt de wetenschappelijke inhoud van de opleiding tot AIGT. De opleiding richt zich op artsen die zich bekwamen op het gebied van internationale gezondheidszorg en die na terugkeer van een periode van internationaal werk binnen de Nederlandse gezondheidszorg werkzaam zullen zijn. Het unieke van de Nederlandse situatie is dat er nergens anders ter wereld een soortgelijke volwaardige voltijdse opleiding wordt aangeboden.

Met dit profiel AIGT is er een opleiding voor een generalistisch werkende arts, die mondiaal inzetbaar is. De meerwaarde voor Nederland wordt in het licht van de globalisering en de daaraan gekoppelde toegenomen mobiliteit, en de gevolgen van grensoverschrijdende ziekten in Nederland steeds duidelijker. 

De specialisatie IGT koppelt praktische vaardigheden aan theoretische verdieping in preventie en behandeling van infectieziekten zoals HIV/AIDS, malaria en tuberculose en andere importziekten, maar ook aan de opkomende chronische/‘non-communicable diseases’ zoals hart- en vaatziekten, diabetes, etc. Het profiel IGT is opgebouwd uit twee klinische onderdelen op het gebied van chirurgie of kindergeneeskunde en obstetrie/gynaecologie, de Nederlandse Tropen Cursus (NTC) – onderdeel van de Masters in International Health -, en een onderdeel in het buitenland. Daarnaast zijn er 10 verplichte cursusdagen. De totale opleidingsduur is 27 maanden.

Zie ook de site van het NTC en hier wat de KNMG erover schrijft.

Behoud Big registratie als AIGT

Het overleg van de KNMG met CIBG/VWS naar aanleiding van problemen die tropenartsen en AIGT ondervonden bij de BIG herregistratie, heeft tot een aangepaste behandeling van een van de eisen geleid. Hieronder vindt u het bericht zoals de NVTG dat van de KNMG heeft gekregen (en enigszins is aangepast om het leesbaar te maken).

“Het CIBG heeft aangegeven KNMG-geregistreerde artsen IGT op dit moment niet te vragen om een CCPS.

De KNMG-geregistreerde AIGT dient zich wel als AIGT bij het CIGB kenbaar te maken anders wordt de standaard procedure voor basisartsen-werkzaam-in-het buitenland gevolgd. Voor de groep basisartsen die door het CIBG is aangeschreven verandert dit voor 1 januari a.s. niet. Men zal dus op tijd een aanvraag moeten indienen.

Wat het CCPS betreft hebben artsen IGT (vooralsnog) een andere positie die wordt gegrond op de afspraken van de KNMG met VWS uit 2016. Deze positie kan mogelijk veranderen wanneer de RGS in het kader van de herregistratie van artsen IGT in de toekomst zal vragen om een CCPS. De RGS is met de NVTG in gesprek over de toetsing van de werkervaringseis in het kader van de herregistratie als AIGT.

Voor artsen die werkzaam zijn geweest in het buitenland en om dergelijke bijzondere redenen nu niet kunnen beschikken over een CCPS, is het wellicht ook goed om te weten dat zij bij de onderhanden herregistratie als basisarts een beroep kunnen doen op de hardheid. De KNMG adviseert om dat nadrukkelijk bij het CIBG aan te geven, de aanvrager moet er namelijk zelf een beroep op doen. Het niet kunnen overleggen van een CCPS is overigens niet voldoende: het is raadzaam de specifieke situatie te onderbouwen (u heeft bijvoorbeeld in oorlogsgebied gewerkt).”

Overleg bij twijfel met het CICG

TAIO-dagen over huisartsgeneeskunde

Taio-dagen zijn aanvullend aan de NTC:  zie foto-impressie

Nuttige adressen:
Concilium Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (CIGT), onderdeel NVTG. Postbus 82; 3738 ZM Maartensdijk